Liu, S., Ganhotra, J., Rahman, M. R., Nguyen, S., Gupta, I., & Meseguer, J. (2017). Quantitative Analysis of Consistency in NoSQL Key-Value Stores. Leibniz Transactions on Embedded Systems, 4(1), 03:1–03:26. https://doi.org/10.4230/LITES-v004-i001-a003